Τι προβλέπεται για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι τις εκλογές

Τι προβλέπεται για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι τις εκλογές

Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών και ειδικές άδειες για την άσκηση του προβλέπονται μεταξύ άλλων σε εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενόψει των βουλευτικών εκλογών στις 25 Ιανουαρίου.

Η χορήγηση κανονικής αδείας απαγορεύεται για τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς υπαλλήλους των ΟΤΑ, καθώς και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο διάστημα που μεσολαβεί από τις 31 Δεκεμβρίου, ημερομηνία δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος που οποίο ορίζει την ημέρα της ψηφοφορίας έως και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Οι κανονικές άδειες απουσίας που είχαν εγκριθεί μέχρι και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών, ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας Αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να βρεθούν στις θέσεις τους χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

Άδεια απουσίας μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, έπειτα από έγκριση του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν οργάνου. Σε τακτικούς υπαλλήλους των ΟΤΑ η άδεια αυτή χορηγείται με έγκριση του αρμοδίου οργάνου.

Διευκολύνσεις για το εκλογικό δικαίωμα

Ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος χορηγείται στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Ο χρόνος αυτής της άδειας δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι.

Ειδικότερα, για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής:

Για τους υπαλλήλους που εργάζονται με πενθήμερη εβδομάδα εργασίας

  • Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους σε απόσταση από 200 έως 400 χιλιόμετρα θα λάβουν άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
  • Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση από 401 χιλιόμετρα και πάνω θα λάβουν άδεια δύο εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ’ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
  • Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, όπου δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς, ωστόσο, αυτή η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Για τους υπαλλήλους που δεν εργάζονται με πενθήμερη εβδομάδα εργασίας

  • Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους σε απόσταση από 100 έως 200 χιλιόμετρα θα λάβουν άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
  • Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση από 201 έως 400 χιλιόμετρα θα λάβουν άδεια δύο εργάσιμων ημερών.
  • Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση από 401 χιλιόμετρα και πάνω θα λάβουν άδεια τριών εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ’ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
  • Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, όπου δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς, ωστόσο, αυτή η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Οι υπάλληλοι που θα κάνουν χρήση της ειδικής εκλογικής άδειας υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού Προσωπικού βεβαίωση αρμοδίου οργάνου, από την οποία θα προκύπτει ρητώς η συμμετοχή τους στις εκλογές.

Τέλος, όπως, ήδη, έχει ανακοινώσει το ΑΣΕΠ, κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύονται οι προσλήψεις και η μεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Leave A Response