Τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ που είναι σε εξέλιξη

Τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ που είναι σε εξέλιξη
Τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα έχουν φτάσει σε εφιαλτικά επίπεδα με τους νέους και τους μακροχρόνια άνεργους να πλήττονται περισσότερο… Ο ίδιος ο διοικητής του ΟΑΕΔ Θεόδωρος Αμπατζόγλου κάλεσε τους ανέργους «να εγγραφούν στον ΟΑΕΔ, να φαίνονται στα μητρώα », ώστε να μπορούν να επωφελούνται των προγραμμάτων που τρέχει ο ΟΑΕΔ.
Το σημαντικότερο πρόγραμμα που είναι σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ είναι για την επιχορήγηση «επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση» ενώ το Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 50.000 άνεργους. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Άτομα μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι: – κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονικά αμειβομένη θέση, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ή – είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση, ή – είναι άνω των 50 ετών, ή – είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Αντίστοιχα, ως άτομα πολύ μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους 12 μήνες για τα άτομα που θα προσληφθούν και ανήκουν σε μειονεκτική θέση, και από 12 έως 24 μήνες για τα άτομα που θα προσληφθούν και ανήκουν σε πολύ μειονεκτική θέση.
Η επιχορήγηση πλήρους πραγματικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους (μισθωτούς και ημερομίσθιους) ανέρχεται κατ΄ανώτατο ποσό στα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως.
Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη:
– Ο αριθμός των απασχολουμένων αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης (ημερομηνία υποβολής).
– Ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ). Ένα δεύτερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ είναι αυτό της «Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών A.Τ.Ε.Ι.
– AΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)» Με αυτό το πρόγραμμα ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις Τράπεζες και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης τους, (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους). Δικαιούχοι και Ωφελούμενοι Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, οι Τράπεζες και Φορείς που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα θα απευθύνονται στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και τα υποβάλλουν μέχρι έξι μήνες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή το 80% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά.
Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν. Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 50.000 από Σεπτέμβριο Εντός του Σεπτεμβρίου θα γίνει μηχανογραφικά και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ η επιλογή των 50.000 ανέργων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ενώ, παράλληλα, ο ΟΑΕΔ θα εφαρμόσει ακόμη πιο «ευέλικτα» προγράμματα επιδότησης των εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις χωρίς την υποχρέωση διατήρησης των θέσεων αυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του προγράμματος.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για πρόσληψη στην κοινωφελή εργασία τον Οκτώβριο θα έχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που είναι μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, νέοι (ηλικίας 18 έως 29 ετών), μακροχρόνια άνεργοι καθώς και άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ.
Τα κριτήρια επιλογής θα είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία και ο αριθμός ανήλικων τέκνων. Οι εξειδικεύσεις των κριτηρίων και της διαδικασίας θα γίνονται στις σχετικές προσκλήσεις του ΟΑΕΔ, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από έγκριση του ΑΣΕΠ, ενώ θα μπορούν να επιλέξουν για να απασχοληθούν υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης (οι 40.000), της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για 7 μήνες), της υγείας, των ασφαλιστικών ταμείων κ.ά.
Ο ΟΑΕΔ, με βάση την επιχορήγηση των 170 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους, θα «καλύπτει»:
1. Την καταβολή των αμοιβών ως εξής: 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ τον μήνα για τους ανέργους άνω των 25 ετών και 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ τον μήνα για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.
2. Την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου και του εργοδότη (για τους άνω των 25 ετών μέχρι 258 ευρώ τον μήνα και για τους άνεργους κάτω των 25 ετών έως 225 ευρώ).

πηγή:newspost.gr

 

Leave A Response