Μας απογράφουν πάλι!

Μας απογράφουν πάλι!

Σε δίμηνη απογραφή όσων απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα – με πλήρη στοιχεία καθώς και με τους όρους αμοιβής και εργα­σίας τους – προχωρεί το υπουργείο Εργασί­ας από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο στόχος του υπουργεί­ου, επισήμως, είναι να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο, σε πραγματικό χρόνο, της αδήλωτης εργασίας και των καταστρατηγήσεων στην αγορά εργασίας.

Τη διενέργεια της ειδικής απογραφής και τη δη­μιουργία ηλεκτρονικής βάσης με όλα τα δεδομένα που θα αξιοποιηθούν στη «μάχη» κατά της καλπάζουσας εισφοροδιαφυγής και τους ελέγχους για την αδήλωτη εργασία (απασχόληση ανασφάλιστων, δή­λωση λιγότερων ημερών ασφάλισης από τις πραγ­ματικές ή χαμηλότερων μισθών για την καταβολή μικρότερων ασφαλίστρων) προανήγγειλε ο Γιάννης Βρούτσης.
Όλα τα δεδομένα της απογραφής θα «κουμπώ­σουν» με τα στοιχεία που ήδη υποχρεούνται να υπο­βάλουν ηλεκτρονικά (και θα συνεχίσουν) στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ οι επι­χειρήσεις (αναγγελία πρόσληψης, απόλυσης, οικει­οθελούς αποχώρησης, μετατροπές συμβάσεων), τις καταστάσεις προσωπικού (περιλαμβάνουν τις ατομι­κές συμβάσεις) κ.ά.
Η βάση των δεδομένων αυτών θα υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά τους ελέγχους για την αντιμετώπι­ση της αδήλωτης εργασίας που θα γίνονται από το αναβαθμισμένο επιχειρησιακά – στα πρότυπα του ΣΔΟΕ – Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας που θα έχει τη συνδρομή και της οικονομικής αστυνομίας.
Η εντατικοποίηση των ελέγχων και η αναζήτηση εσόδων από τη «μαύρη» εργασία θεωρείται από το υπουργείο μονόδρομος και για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, καθώς:
◆ Η εισφοροδιαφυγή αυξάνεται εν μέσω της ύφε­σης, όπως δείχνουν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ (από 26,8% το 2010 στο 36%) στερώντας έσοδα άνω των 6 δισ. ευρώ από τα ασφαλι­στικά ταμεία και επιτείνοντας τις συνθήκες του αθέ­μιτου ανταγωνισμού.
◆ Τα έσοδα από τους «ενεργούς» ασφαλισμένους μειώνονται λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της ανεργίας, των ελαστικών μορφών απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής εργασία) αλλά και τις μει­ώσεις των μισθών που οδηγούν σε μικρότερες κρα­τήσεις υπέρ των ταμείων.
◆ Η τάση για αύξηση της μισθωτής απασχόλησης δεν έχει «παγιωθεί», αφού το πρώτο εξαήμερο του Αυγούστου το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων ήταν αρνητικό σε όλη τη χώρα κατά 1.436 θέσεις ερ­γασίας. Οι προσλήψεις έφταναν τις 17.904 (10.488 με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και 7.254 με μερική ή εκ περιτροπής εργασία) ενώ οι απολύσεις άγγιξαν τις 19.340.
Στατιστικά, πάντως, το ισοζύγιο της απασχόλησης γίνεται, κάθε χρόνο, αρνητικό από τον Αύγουστο, καθώς δεν γίνονται πολλές προσλήψεις τον μήνα αυτό. Επιπλέον το σύστημα «παραλείπει» την – τρα­γική για τους εργαζόμενους – φετινή τουριστική πε­ρίοδο. Τυχαίο; Μάλλον όχι…
topontiki.gr

Leave A Response